Modificació puntual núm. 15 de les Normes subsidiàries de Prades, referent a la implantació en sòl no urbanitzable del Centre Astronòmic Muntanyes de Prades.