NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE PRADES

Text refós de les normes urbanístiques