XX PREMI DE POESIA VILA DE PRADES

L’Ajuntament de Prades, en data 1 de març de 2021, us convida a concórrer al XX Premi de Poesia Vila de Prades sota les bases següents:

 1. La temàtica serà lliure.
 2. Hi podrà participar tothom que vulgui a excepció dels membres del jurat. Només s’admetrà una obra per participant. No es podran presentar els guanyadors de les dos últimes edicions.
 3. Hi haurà un premi únic per a adults de setze anys endavant consistent en 400 euros.
 4. Hom utilitzarà la llengua catalana.
 5. Només es podran presentar treballs en vers (mètric o lliure) i en prosa (poètica) d’una extensió màxima de sis folis mecanografiats a doble espai i per una sola cara amb lletra Arial mida 12 i caldrà
  enviar-ne 3 còpies i gravació en suport informàtic. El no compliment d’alguna d’aquestes regles suposarà la retirada de l’obra.
 6. La data límit de presentació de treballs serà el 2 de juliol de 2021.
 7. Les obres s’han de lliurar en un sobre tancat amb un pseudònim i el títol de l’obra, a més hi haurà de constar:

Ajuntament de Prades
XX Premi de poesia Vila de Prades
Plaça Major, 2
43364 Prades

A banda un sobre tancat amb el mateix pseudònim i títol a l’exterior i a l’interior les dades personals de l’autor: nom i cognoms, adreça, població i telèfon.
Els sobres s’han de fer arribar a les oficines de l’Ajuntament de Prades.

 1. Les còpies dels treballs no premiats es podran passar a recollir fins el dia 29 d’octubre (trucar abans a la secretaria de l’Ajuntament Tel. 977 868 018 o 977 868 302). Les còpies que no s’hagin reclamat abans
  d’aquesta data seran destruïdes.
 2. El jurat estarà format per persones relacionades amb la cultura i un membre de l’Ajuntament.
 3. El jurat tindrà la facultat d’adjudicar accèssits o de declarar desert el premi si ho considerés oportú.
 4. La participació al premi suposa l’acceptació d’aquestes bases. El jurat tindrà potestat decisòria sobre qualsevol circumstància que no sigui la contemplada.
 5. L’acte d’entrega de premis tindrà lloc el dia 4 de setembre a l’església de Santa Maria en un acte conjunt amb la resta de premis que convoca aquest Ajuntament. La no presència a aquest acte suposarà la renúncia al premi, que passarà a la següent obra l’autor de la qual pugui assistir-hi.
 6. Els treballs premiats seran publicats en una edició restringida i els guanyadors/es tindran dret a rebre’n 25 exemplars.
  Prades, 1 de març de 2021

Amb la col·laboració de