Aprovació inicial d’una modificació puntual de les Normes subsidiàries (11- 2020)

ANUNCI

de l’Ajuntament de Prades, sobre aprovació inicial d’una modificació puntual de les Normes subsidiàries (11- 2020)

Per acord del Ple de la corporació de data 25 de setembre de 2020 es va aprovar inicialment la modificació puntual núm. 15 de les Normes subsidiàries de planejament de Prades, referent a la implantació en sòl no urbanitzable del Centre Astronòmic Muntanyes de Prades.

Mitjançant aquest anunci, se sotmet a informació pública pel termini der quaranta-cinc dies durant el qual es poden presentar les al·legacions que es considerin adients.

La documentació de l’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament de Prades, a la plaça Major núm. 2, de dilluns a divendres, des de les 8h a les 15h, i al web prades.cat.