Anunci sobre l’aprovació inicial de l’adhesió a la tramitació de protecció envers la contaminació lumínica

Per acord del Ple de la corporació de data 25 de setembre de 2020 es va aprovar inicialment l’adhesió a la tramitació de protecció envers la contaminació lumínica.

Mitjançant aquest anunci, se sotmet a informació pública pel termini de 15 dies durant el qual es poden presentar les al·legacions que es considerin adients.

La documentació de l’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament de Prades, a la plaça Major núm. 2, de dilluns a divendres, des de les 8 h a les 15 h.