L’Ajuntament de Prades licita l’ús privatiu del local destinat a bar situat al Centre Cívic

L’Ajuntament va anunciar el passat 14 de setembre al Perfil de contractant la licitació per a la concessió de l’ús privatiu del local destinat a bar situat al Centre Cívic de Prades, situat al carrer Muralla núm. 3. El Centre cívic, on s’ubica el bar objecte de la concessió, té com a objectiu principal la dinamització sociocultural del municipi, configurant-se com un espai per al desenvolupament d’activitats educatives, culturals i d’oci, per tant el bar es concep com un complement dels diversos serveis del conjunt de l’equipament i, en conseqüència, ha d’oferir una imatge, singular, atractiva i respectuosa per a tots els sectors de la població, col·laborant en el desenvolupament d’activitats que promocionin les línies i els objectius fixats pel Centre cívic i en la seva difusió.

 

El cànon mínim anual a satisfer a l’Ajuntament de Prades durant la vigència de la concessió es fixa en la quantitat de 6.720,00 euros, IVA no inclòs, i la durada del contracte és de 5 anys. Els criteris d’adjudicació que es valoraran seran la proposta econòmica, l’experiència en la gestió d’activitats similars, que aquestes activitats s’hagin desenvolupat a Prades i la proposta de funcionament del bar. Els licitadors que vulguin optar a l’adjudicació del contracte han de presentar la documentació pertinent fins el 10 d’octubre a l’Ajuntament en horari d’oficina (de les 8 a les 15h de dilluns a divendres).

 

Tant el plec de condicions com l’anunci de la licitació es poden trobar a la seu electrònica de la web de l’Ajuntament www.prades.cat o a l’enllaç següent: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=35959437&reqCode=viewCn&idCap=28914095& i per a més informació es pot contactar amb l’Ajuntament al telèfon 977868018 o a l’adreça electrònica aj.prades@altanet.org.