XXII PREMI DE NARRATIVA TORRELL DE REUS

L’Ajuntament de Prades, a 1 de març de 2021, us convida a concórrer al XXII Premi de Narrativa Torrell de Reus per gent adulta sota les bases següents:

 1. La temàtica serà lliure. Podran concórrer treballs en forma narrativa: conte, història, prosa poètica, etc…
 2. Hi haurà un únic premi de 400 cents euros.
 3. Hi podrà participar tothom que vulgui, des dels setze anys endavant, sense cap altra distinció, a excepció dels membres del jurat. Només s’admetrà una obra per participant. No es podran presentar els guanyadors de les dos últimes edicions.
 4. Hom utilitzarà la llengua catalana.
 5. Els treballs, en prosa, hauran de tenir una extensió màxima de set folis mecanografiats a doble espai, per una sola cara i amb lletra Arial mida 12. Caldrà enviar-ne cinc còpies i gravació en suport
  informàtic. El no compliment d’algun d’aquestes regles suposarà la retirada de l’obra.
 6. La data límit de presentació de treballs serà el 2 de juliol de 2021.
 7. Les obres s’han de lliurar en un sobre tancat amb un pseudònim i el títol de l’obra, a més hi haurà de constar:

Ajuntament de Prades

XXII Premi de Narrativa Torrell de Reus per adults

Plaça Major, 2

43364 Prades

A banda un sobre tancat amb el mateix pseudònim i títol a l’exterior i a l’interior les dades personals de l’autor: nom i cognoms, adreça, població i telèfon.
Els sobres s’han de fer arribar a les oficines de l’Ajuntament de Prades.

 1. Les còpies dels treballs no premiats es podran passar a recollir fins el dia 29 d’octubre (trucar abans a la secretaria de l’Ajuntament Tel. 977 868 018 o 977 868 302). Les còpies que no s’hagin reclamat abans
  d’aquesta data seran destruïdes.
 2. El jurat estarà format per persones relacionades amb la cultura i un membre de l’Ajuntament.
 3. El jurat tindrà la facultat d’adjudicar accèssits o de declarar desert el premi si ho considerés oportú.
 4. La participació al premi suposa l’acceptació d’aquestes bases. El jurat tindrà potestat decisòria sobre qualsevol circumstància que no sigui la contemplada.
 5. L’acte d’entrega de premis tindrà lloc el dia 4 de setembre a l’església de Santa Maria en un acte conjunt amb la resta de premis que convoca aquest Ajuntament. La no presència a aquest acte
  suposarà la renúncia al premi, que passarà a la següent obra l’autor de la qual pugui assistir-hi.
 6. Els treballs premiats seran publicats en una edició restringida i els guanyadors/es tindran dret a rebre’n 25 exemplars.
  Prades, 1 de març de 2021

Amb la col·laboració de