La Generalitat anuncia la creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades

El 15è parc de la Xarxa de Parcs Naturals de Catalunya donarà resposta a una reivindicació històrica del territori, amb una fórmula de protecció que garantirà definitivament la conservació dels seus valors naturals i culturals

Fotografia de la consellera Teresa Jordà amb els representants del territori

consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà i Roura, ha anunciat aquest dissabte des del Monestir de Poblet (Conca de Barberà) que la Generalitat iniciarà en breu els treballs per tramitar la declaració del futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades. Jordà ha destacat que la creació del Parc “donarà resposta a una reivindicació històrica del territori, amb una fórmula de protecció que garantirà definitivament la conservació dels valors naturals i culturals inclosos en l’àmbit geogràfic de les Muntanyes de Prades”. La consellera ha fet aquest anunci després de reunir-se amb els consells comarcals, diputacions i ajuntaments de la zona d’influència de l’actual Espai Natural Protegit Muntanyes de Prades.

Dinamització social i econòmica

Jordà ha explicat que “aquest projecte incorporarà alhora la realitat social, cultural i econòmica del territori perquè el Parc Natural es converteixi en un actiu dinamitzador dels municipis inclosos, i esdevingui alhora una realitat que aglutini i simbolitzi la identitat de la seva gent”.

La declaració permetrà garantir la conservació dels seus valors naturals d’una manera compatible amb l’aprofitament ordenat dels recursos i el manteniment de les activitats tradicionals dels habitants dels municipis i les comarques que l’integraran, en col·laboració amb els ens locals i entitats territorials, de manera que l’existència d’aquest parc i la seva gestió esdevinguin factors de dinamització social i econòmica, i de vertebració d’un desenvolupament sostenible d’aquests municipis i comarques.

Els treballs per a la declaració del nou parc es realitzaran de forma simultània a l’elaboració del seu Pla de protecció del medi natural i del paisatge. D’aquesta manera, aquesta nova figura de protecció naixerà ja amb un programa d’inversions associat. Segons Jordà, “ara tenim més recursos, provinents del fons climàtic, que es nodreix de l’impost del CO2, la meitat del qual va a parar al  fons del patrimoni natural, una bona part del qual, sens dubte, anirà a finançar els parcs naturals”.

Un calendari definit

El procés de tramitació del Parc durarà uns tres anys. El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural treballa per elaborar, durant l’any vinent, la memòria preliminar, i iniciar la consulta pública prèvia al Decret de declaració del Parc. El procés de participació està previst que se celebri l’any 2023. Els treballs continuaran amb la fase d’informació pública i l’audiència a les persones interessades i als ens locals, fins que el Govern l’aprovi definitivament.

Actualment, les Muntanyes de Prades gaudeixen de diverses figures de protecció. En concret, una superfície d’unes 30.700 hectàrees de cinc comarques (L’Alt i el Baix Camp, la Conca de Barberà, les Garrigues i el Priorat) i 22 municipis conformen l’Espai Natural Protegit de Muntanyes de Prades. Com a part de la Xarxa Natura 2000 (Zona d’Especial Conservació –ZEC– i Zona d’especial Protecció per a les Aus –ZEPA–) inclou d’altres territoris circumdants d’alt valor. Finalment, l’interior de l’Espai Natural Protegit acull diverses figures de protecció especial, com són el paratge natural d’interès nacional de la vall del monestir de Poblet, la reserva natural parcial del barranc de la Trinitat i la reserva natural parcial del barranc del Titllar.

Diversitat biològica i connectivitat

El de les muntanyes de Prades és un espai que es caracteritza per una important diversitat i singularitat biològica, amb la coexistència de paisatges plenament mediterranis amb d’altres centreeuropeus, i fins tot de boreals, i que conté valors naturals, paisatgístics i socioculturals, únics al país, que el constitueixen com un dels espais naturals bàsics i d’especial interès per a Catalunya.

D’important rellevància és la seva connectivitat. La serra de la Llena conforma una cella que uneix els espais prelitorals i les planes de Lleida, configurant un espai d’elevats valors ecològics entre les muntanyes de Prades i el Parc Natural de Montsant. La continuïtat dels hàbitats al llarg de l’àmbit reforça la única connexió que hi ha entre aquests espais protegits. Així mateix, el conjunt d’altiplans, carenes i valls configuren una zona de dispersió de diverses espècies d’ocells rapinyaires d’interès que crien al Montsant i a Prades, com l’àguila cuabarrada i l’àguila daurada.

15è parc natural

El futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades s’incorporarà a la Xarxa de Parcs Naturals de Catalunya, que actualment consta de 14 parcs naturals.

Atenent les recomanacions dels organismes internacionals més rellevants, el paper dels espais naturals protegits en l’actualitat no únicament es fonamenta en la conservació de la diversitat biològica, en actuacions d’educació ambiental i suport a la recerca, sinó també en promoure un desenvolupament socioeconòmic sostenible dels municipis emplaçats en l’àrea d’influència del parc, que permeti millorar la qualitat de vida de les poblacions locals, fixar i recuperar demogràficament aquests nuclis, i poder conservar així una diversitat paisatgística i ecològica que d’altra forma desapareixeria.

Font: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/416326/consellera-jorda-anuncia-creacio-del-parc-natural-muntanyes-prades